Guidelines

Retningslinjer for at dele NVC processen
(for de der ikke er certificerede trænere, revideret 21. Maj 2001)
Når vi begynder at værdsætte det enorme bidrag som NVC yder til vores liv, er det kun naturligt, at vi er ivrige efter at dele det, vi har lært med familie, venner og de omgivelser, hvor vi hører til. Såvel Marshall Rosenberg, CNVCâs bestyrelse og jeg påskønner denne lyst til at dele; vor drøm er virkelig at gennem vores fælles bestræbelser vil alle mennesker, relationer og strukturer blive stærkere i deres evne til at forholde sig til hinanden på fredelig vis og at tjene livet mere fuldstændigt. Vi inviterer og ønsker enhver velkommen til at deltage i at sprede oplysninger om hvordan NVC har gavnet dem. Vi værdsætter også styrken hos dem der for nylig er blevet introduceret for NVC; deres begejstring og entusiasme kan ofte fremkalde en tilsvarende energi hos dem der lytter til deres fortællinger. Vi ønsker ikke på nogen måde at dæmpe denne begejstring for at dele NVC.
I det følgende besvarer jeg spørgsmål som vi ofte får fra mennesker som er interesserede i at dele deres forståelse af NVC med andre.
(1) Hvis I ikke ønsker at tage modet fra andre folk med hensyn til at undervise i NVC, hvorfor laver I så certificerede trænere?
Vores hensigt er ikke at holde folk borte fra at videregive det som er værdifuldt for dem til andre på måder som er meningsfulde for dem. CNVC har imidlertid et stærkt ønske om at beskytte * integriteten/helheden i NVC som en * * grundstamme/____ af * læring/ teori/___
Vi certificerer derfor trænere som vi har tillid til kan * kommunikere/meddele formålet og modellen nøjagtigt og grundigt. Vi ønsker at offentligheden skal vide at disse trænere er de kilder som CNVC anser for at være pålidelige med hensyn til at tilbyde træning i Ikke voldelig Kommunikation.
(2) Så har I ikke noget imod at en af os går ud og giver et foredrag eller en præsentation af NVC i den lokale kirke, skole osv.?
Overhovedet ikke. Vi anmoder imidlertid om at * du/I anerkender CNVC og Marshall Rosenberg (så vel som den lokale CNVC organisation) og giver tilhørerne oplysning om kontakten med os hvis nogen af dem ønsker at gå videre med det du har delt med dem.
(3) Hvad med mere udbyggede præsentationer.Hvad nu hvis jeg ønsker at tilbyde workshops eller øvegrupper i NVC?
Hvis du tilbyder formel træning (workshops, øvegrupper osv. ) i NVC uafhængigt af CNVC eller en af vores regionale tilknyttede organisationer anmoder vi dig om at du afholder dig fra at bruge følgende ord i workshoppens titel:
ã"kkevoldelig Kommunikation", "Medfølende /Empatisk Kommunikation" eller "Giraf Sprog" som alle er patenterede ord knyttet til CNVC. Vi ville også værdsætte at du informerer deltagerne om, at du ikke er certificeret som NVC træner. Og på samme måde som når du holder et foredrag beder vi dig anerkende Marshall og CNVC og forsyne tilhørerne med oplysning om kontakten med os.
(4) Ønske I et økonomisk vederlag af min workshop?
Vi ville være glade for at modtage en gave fra dig som et udtryk for den give-og-modtage ånd som vi håber ligger til grund for at du tilbyder workshoppen. Vi anmoder CNVC trænerne om 10 % af deres indtægt baseret på NVC træningen. Disse midler er afgørende nødvendige for at CNVC kan fortsætte sin virksomhed med at gøre NVC træning tilgængelig over hele verden.
(5) Må jeg uddele/anvende NVC materiale som er produceret af CNVC eller CNVC trænere når jeg hjælper folk med at lære NVC
Der er copyright på CNVC materialer, og du er velkommen til at bruge materialerne i overensstemmelse med copyright lovene i US. De fleste materialer er produceret til bestemte typer træning, og vi bryder os i almindelighed ikke om at se dem brugt uden for sammenhængen. Angående materialer som er lavet af en individuel træner, beder vi dig tjekke med træneren først. Hvis du producerer dine egne materialer beder vi dig ikke give dem titlen "Ikkevoldelig Kommunikation", men at angive at de er "baseret på Marshall Rosenbergs arbejde og på Centret for Ikkevoldelig Kommunikations arbejde".
Gary Baran, Administrativ leder
Centret for Ikkevoldelig Kommunikation
-------------------------------------------------------
Orginale tekst på engelsk
Dear Friends,
Lucy Leu and I have had a dialogue recently yielding the following (revised)
Guidelines for Sharing the NVC Process (by those who are not certified trainers).
Gary
***
Guidelines for Sharing the NVC Process (revised May 21, 2001)
When we begin to appreciate the enormous contributions that NVC makes in our lives, it is only natural that we are eager to share what we have learned with family, friends and the communities to which we belong. Marshall Rosenberg, the CNVC Board and I all celebrate this sharing; indeed our dream is that through our efforts together, all people, relationships and structures will deepen in their capacity to relate peacefully and to serve life more fully. We invite and welcome everyone's participation in spreading the word on how NVC has benefited them. We also appreciate the power of those recently introduced to NVC whose excitement and enthusiasm can often draw forth a matching energy from those listening to their stories. We do not wish in any way to dampen this enthusiasm to share NVC.
Below I address questions we often get from people who are interested in sharing their understanding of NVC with others.
(1) If you are not wanting to discourage other people from teaching NVC, why do you create certified NVC trainers ?
Our intention is not to discourage people from passing on what is valuable to others in ways that are meaningful for them. CNVC does, however, wish to protect the integrity of NVC as a body of teaching We therefore certify trainers whom we trust to communicate the purpose and the model accurately and thoroughly. We would like it to be known to the public that these trainers are the sources that CNVC considers to be reliable in offering trainings in Nonviolent Communication.
(2) So you have no objection to any of us going out and giving a talk or presentation on NVC to our local church, school, etc.?
Not at all. We do, however, request that you acknowledge CNVC and Marshall Rosenberg (as well as local CNVC organizations) and give the audience our contact information should any of them wish to pursue what you share with them.
(3) How about more extensive presentations? Suppose I wanted to offer workshops or practice groups on NVC?
If you are offering formal trainings (workshops, practice groups, etc.) on NVC independently of CNVC or one of our regional affiliates, we request that you refrain from using the following words in the workshop title: "Nonviolent Communication," "Compassionate Communication," or "Giraffe Language" which are legally protected service marks of CNVC. We would also like it if you would inform te participants that you are not certified as an NVC trainer. And just as if you were giving a talk, please acknowledge Marshall and CNVC and provide te audience with our contact information.
(4) Do you want any financial return from my workshop?
We would enjoy receiving a donation from you as an expression of te give-and-receive spirit in which we hope you are offering the workshop. We ask CNVC trainers for 10% of their training-based income. These funds are critically needed for CNVC to continue its mission of making NVC trainings accessible throughout the world.
(5) May I share NVC materials produced by CNVC or CNVC trainers when I am helping people learn NVC?
CNVC materials are copyrighted and you are welcome to use materials in accordance with U.S. copyright laws. Most materials are produced for specific types of training, and we generally do not like to see them used out of context. For materials created by an individual trainer, please check with the trainer first. If you produce your own materials, please do not entitle these Nonviolent Communication, but indicate that they are "based on the work of Marshall Rosenberg and the Center for Nonviolent Communication".
Gary Baran, Executive Director
Center for Nonviolent Communication

Nyheder